Privacy statement

Necker en Binnenlands Bestuur maken werk van uw privacy. Uw gegevens worden door ons op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe we dit doen.

Beste Bestuurder

Jaarlijks organiseert Necker de Beste Bestuurder-verkiezing. Dit doen wij in opdracht van Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur is een kwalitatief platform voor ambtenaren en bestuurders in alle lagen van de overheid. Met nieuws, achtergrond en opinie bedient Binnenlands Bestuur middels een website, diverse online nieuwsbrieven, een magazine, social en mobile media, masterclasses en events de gehele doelgroep.

Om de beste lokale bestuurders te verkiezen, worden decentrale volksvertegenwoordigers, politici en enkele ambtenaren (zoals griffiers en gemeentesecretarissen) per mail uitgenodigd om in een eerste ronde de beste bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies te nomineren. In een tweede onderzoeksronde kunnen zij en andere geïnteresseerden vervolgens hun stem uitbrengen op een van de genomineerden.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Necker van Naem B.V. (“Necker”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lunettenbaan 51
3524 GA Utrecht
Telefoon: 030-2334131.
E-mail: info@necker.nl / bestebestuurder@necker.nl

Waarom

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om de verkiezing van de beste bestuurder goed te laten verlopen. Zo verzamelen wij gegevens om u uit te kunnen nodigen voor het onderzoek en om de voor u relevante vragen te tonen (op basis van bijvoorbeeld het overheidsorgaan waar u werkt, of de functie die u bekleedt). Ook verwerken wij uw antwoorden op de vragen die in de twee vragenlijsten worden gesteld, zodat wij kunnen komen tot een shortlist van genomineerden voor de titel van beste bestuurder, en de uiteindelijke winnaars van de verkiezing.

Daarnaast verzamelen wij gegevens betreffende uw bezoek aan onze website. Deze hebben wij nodig om de functionaliteit van onze website te kunnen aanbieden en optimaliseren.

Welke

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Gegevens om u op passende wijze uit te kunnen nodigen voor deelname aan het onderzoek:
  • uw emailadres, naam, functie, geslacht en het overheidsorgaan waar u werkt
 • Gegevens om u de juiste, voor u relevantie vragen te tonen:
  • uw naam, functie, en het overheidsorgaan waar u werkt  
 • Gegevens die u in de vragenlijst invult:
  • uw antwoorden op de vragen die gesteld worden
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website:
  • bij cookies, onderaan dit privacy statement leest u hier meer over

Op basis waarvan?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming
  • Door in te stemmen met de privacy kennisgeving en het invullen van uw (persoons)gegevens in de vragenlijsten gaat u akkoord met de verwerking van die gegevens ten behoeve van de Beste Bestuurder-verkiezing.
 • Gerechtvaardigd belang
  • Necker heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader de Beste Bestuurder-verkiezing. De verwerkingen dienen een wettelijk vastgelegd algemeen belang van het uitvoeren van journalistieke activiteiten.

Delen van informatie

Alleen personen of bedrijven die door Necker zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of op te slaan (intern dan wel extern) hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Van hen eisen we dat de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gerespecteerd en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het verwerken en analyseren van de ingevulde vragenlijsten maken wij gebruik van de diensten van onze zusteronderneming Citisens B.V.. Citisens verwerkt (persoons)gegevens namens ons en gebruikt deze (persoons)gegevens niet voor eigen doeleinden. Citisens hanteert een gelijk niveau van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

In het kader van de verkiezingen deelt Necker de gegevens van de genomineerden na uitvoering van ronde 1 en de uitslag van de Beste Bestuurder na uitvoering van ronde 2 met een vertegenwoordiging van Binnenlands Bestuur.

Voor het overige zal Necker geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar haar redelijk oordeel in uw belang is.

Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid/vertrouwelijkheid

Wij treffen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacy statement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u:

 • recht op informatie over de verwerkingen
 • recht op inzage in uw gegevens
 • recht op rectificatie, wijziging of aanvulling van uw gegevens
 • recht op verwijdering van uw gegevens
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om bezwaar te maken
 • recht op overdracht van uw gegevens
 • recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 • Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Contact

Wij verzoeken u om ter uitvoering van uw rechten zoals in het voorgaande aangegeven, dan wel als u vragen heeft met betrekking tot dit Privacy statement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@necker.nl of via telefoonnummer 030-2334131.